Gezondheidszorg

Het streven is om binnen de mogelijkheden van de plaatselijke situatie optimale gezondheidszorg te realiseren. Hiertoe zal een traject worden uitgezet, waarmee deze zorg periodiek wordt getoetst. Een aantal veel voorkomende ziektes (HIV, hepatitis, polio, malaria e.d.) kan slechts met medicijnen worden bestreden. Voor een aantal andere gezondheidsproblemen zal veel aandacht gegeven worden aan de bestrijding van de oorzaken zoals , stof, rook van de kookvuren en riviervliegjes. Veranderingen in gedrag in de community ( b.v. via voorlichting) zullen hierin heel belangrijk zijn.

Specifieke aandachtsgebieden voor de gezondheidszorg zijn: Gebit, oren, ogen en bestrijding van wormen (jaarlijks worden de kinderen ontwormd en ontluisd)

Ook voor dit onderdeel is de strategie van de Stichting dat met veel instanties samenwerking wordt gezocht. Getracht wordt instellingen op dit terrein in de situatie in Babungo en Njinikom te interesseren en te stimuleren en faciliteren om daar daadwerkelijk hulp te initiëren en te begeleiden.

Een voorbeeld hiervan is de stichting Rotary dokters.
Deze biedt medische zorg in gebieden waar geen of te weinig dokters werkzaam zijn. BIMEHC ( de plaatselijke kliniek met psychiatrische afdeling) kan mogelijk een meerjarige verbintenis met de Stichting aangaan voor een aantal jaren om een zeker niveau van medische zorg in de Babungovallei zeker te stellen. De Stichting Rotary dokters kan aan de medewerkers van BIMEHC trainingen geven, die tot verbetering van de medische zorg zullen leiden. (Rotary Dokters moet hierover nog een definitief besluit nemen)

Naast aandacht voor de algemeen medische zorg wordt (door derden ) specialistische medische zorg geleverd in de vorm van:

  • Orthopedische zorg. Twee keer per jaar komt een operatieteam uit Nederland om kinderen met ernstige beenafwijkingen te opereren ( de Stichting Orthopaedische Hulpprojecten is al sinds 1998 in Njinikom actief en heeft ca 1800 kinderen geopereerd);
  • Een revalidatieproces voor de kinderen is daar georganiseerd en onderzocht wordt op welke wijze dit verbeterd kan worden. Gedacht wordt daarbij, om het gehele revalidatieproces in het ziekenhuis in Njinikom te organiseren, waardoor dit beter gemonitord kan worden;
  • Plastische chirurgie. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is het realiseren van plastische chirurgie in het ziekenhuis in Njinikom;
  • Oogartsen uit Yaounde ,die elke 6 weken consulten in dit gebied verzorgen
  • Psychiatrische zorg uit Yaounde, ook met 6 wekelijkse consulten;
  • Tandheelkundige zorg.

Veel aandacht wordt gegeven aan het ontwikkelen en instandhouden van medische zorg waaraan in de Babungovallei en Njinikom behoefte is. Hiertoe wordt regelmatig concrete zorg aangeboden en worden supervisietrajecten georganiseerd door hiervoor deskundige organisaties zoals b.v. Zorggroep Almere.

Gezien de gezondheidsproblemen van veel kinderen heeft de Stichting middelen opgenomen in een z.g. medisch fonds. Daarmee wordt de zorg gefinancierd, waarvoor kinderen op basis van deze check zijn geïndiceerd. Op deze manier wordt enige continuïteit in het zorgaanbod gerealiseerd. Het inrichten en het gebruik van dit fonds moet het komende jaar verder ontwikkeld worden, m.n. in Njninkom, waar dit een nieuw fenomeen is

De ontwikkeling c.q. het instandhouden van de kwaliteit van de medische zorg in deze gebieden kent een aantal knelpunten, waarvan de belangrijkste is, dat er een groot verloop is onder geschikt personeel. Het personeel dat via ondersteuning van de Stichting opleidingen kan volgen kan voor een (beperkte) periode worden vastgelegd, maar personeel waar dat niet gebeurt voelt geen binding met de kliniek en vertrekt snel naar andere ziekenhuizen.

Een belangrijke bijdrage voor de continuïteit van de zorg wordt ook geleverd door het Fonds voor Verpleegkundigen. Zij bieden de financiële mogelijkheden voor de opleiding van zowel basis verpleegkundigen als voor gespecialiseerde verpleegkundigen en maken het op die manier mogelijk, dat ter plaatse de medische deskundigheid vergroot wordt. Inmiddels zijn meer dan 30 verpleegkundigen in dit gebied opgeleid.

Het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers in de zorg zal de komende jaren extra aandacht krijgen. Voor de wijze waarop dit zal gebeuren moeten plannen ontwikkeld worden.

Een kleine organisatie als BIMEHC kan door het bovenaangegeven probleem snel in problemen komen, m.n. als specialistische verpleegkundigen vertrekken. De kliniek is van een vooral op psychiatrische hulpverlening gerichte kliniek geëvolueerd naar een eerste hulp post met wat bredere medische zorg en (daardoor)beperkte aandacht voor psychiatrische patiënten. Daarbij houdt de kliniek zich ook bezig met de opvang van een aantal patiënten met verslavingsproblemen. Vanuit de Stichting zal op deze wijziging geen directe sturing plaatsvinden. Wel zal het belang dat de Stichting hecht aan de psychiatrische zorg gecommuniceerd worden en zal onderzocht worden in hoeverre er aan kan worden bijgedragen dat deze zorg weer een wat prominenter onderdeel van het aanbod gaat worden.