Ontwikkeling van de community

We willen in (een beperkt deel van) de Noordwest provincie een wat bredere ontwikkeling in gang zetten dan alleen de directe zorg voor de kinderen. Deze kinderen vormen het startpunt van onze bemoeienis, omdat we een schoolopleiding financieren voor degenen waarvan de ouders dit niet kunnen betalen. Deze opleiding bestaat in principe uit een basisopleiding en een gekoppelde voortgezet onderwijs opleiding. Voor de leerlingen die daarna nog de ambitie tonen en over de benodigde kwaliteiten beschikken worden in principe beroepsopleidingen en opleidingen in het hoger onderwijs aangeboden.
Gezien het belang van de gezondheid en het welzijn van de kinderen wordt gedurende de opleidingsperiode aandacht besteed aan deze zaken door regelmatige medische zorg aan te bieden en voorlichting aan de ouders te geven over gezondheid en welzijnszaken van de kinderen.

Daar begint het vervolg van onze bemoeienis met de Community als geheel.
Wij zijn n.l. van mening dat de ontwikkeling van kinderen weliswaar een belangrijk startpunt is, maar om een duurzame verandering teweeg te brengen is het essentieel om een economisch ontwikkelingsproces op gang te brengen , waarmee arbeid en arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Het realiseren van “excellent”onderwijs (binnen de kaders van de plaatselijke omstandigheden) is daarbij voor de Stichting de belangrijkste insteek, maar het op gang brengen van betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen , waardoor tevens hun ontwikkeling wordt bevorderd, is een belangrijke nevendoelstelling. Om die reden bieden we activiteiten aan die ouders in staat stellen de resultaten van hun kinderen te volgen en te stimuleren, en hun betrokkenheid bij het onderwijs te vergroten. Het bestrijden van een passieve houding van de (leden van de ) community ten opzichte van de activiteiten van de Stichting en de daaruit volgende veranderingen is een belangrijk aandachtspunt.

Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten die de Stichting ter plaatse verricht maar beperkt kunnen bijdragen aan het op gang brengen van de gewenste economische ontwikkeling. De Stichting zoekt om die reden ook partners die een meer substantiële bijdrage aan een dergelijke ontwikkeling zullen kunnen leveren.